Hose Valve VMP010.02XK.50N.72 from AKO

Hose Valve VMP010.02XK.50N.72