Hose Valve VMC32.02X.50N.30LX from AKO

Hose Valve VMC32.02X.50N.30LX