Hose Valve VMC32.04HTEC.50N.30LX from AKO

Hose Valve VMC32.04HTEC.50N.30LX