Hose Valve VMC40.04HTEC.50N.50 from AKO

Hose Valve VMC40.04HTEC.50N.50