Hose Valve VMC50.03X.71N.30LX from AKO

Hose Valve VMC50.03X.71N.30LX